ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Переглянути: ІСТОРІЮ КАФЕДРИ

Відділення кафедри "Машини та апарати легкої промисловості" створено в 1968 році в складі кафедри "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".

Наказом Мінвузу УРСР №231 від 29.04.1969 року кафедра стала самостійною одиницею у складі Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. В її структуру входили також відділення економіки та організації побутового обслуговування і відділення технології металів.

Перший завідуючий кафедрою – к.т.н. доцент Воронін Василь Георгійович.

Період становлення кафедри (1968-1970 рр.) характеризується складними організаційними роботами по налагоджуванню навчально-методичного та наукового забезпечення підготовки інженерів-механіків для галузей побутового обслуговування та легкої промисловості.

Першими викладачами і співробітниками кафедри були: завідувач кафедри, доцент Василь Георгійович Воронін, асистент Капустенський Петро Гнатович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри), завідувач лабораторіями Радченко В’ячеслав Олександрович, Білаш Валентина Олександрівна (сьогодні Гуляєва Валентина Олександрівна, начальник патентно-ліцензійного відділу університету). Пізніше на кафедру були прийняті асистент Кукліна Наталія Анатоліївна (сьогодні к.т.н., доцент м. С-Петербург), асистент Романович Жорж Олександрович (сьогодні д.т.н., професор м. Москва), лаборантами Драпак Георгій Мефодієвич (сьогодні декан факультету інженерної механіки), Ґудзь Володимир Іванович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри інженерної графіки), Пюрко Андрій Іванович.

Вибору спеціалізацій на підготовку інженерів за напрямком швейне, взуттєве обладнання та складно-побутова техніка сприяли відповідні служби Мінпобут УРСР, Московський технологічний інститут побутового обслуговування і Київський технологічний інститут легкої промисловості. Вони надавали допомогу в забезпеченні дисциплін навчальною літературою, в налагодженні та постановці лекційних курсів, курсового та дипломного проектування, стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

В цей період організовуються навчальні лабораторії:
- обладнання швейних підприємств (відповідальний Капустенський П.Г.);
- обладнання взуттєвих підприємств (відповідальний Кукліна Н.А.);
- складнопобутової техніки (відповідальний Романович Ж.О.).

Була організована науково-дослідна лабораторія по переробці полімерних матеріалів та розробці побутової техніки. Налагоджувались стосунки з питань створення баз практики студентів спеціальності: Подольський механічний завод, Оршанський завод легкого машинобудування, Ленінградський завод «Вперед», Мінський завод холодильників, Вінницьке та Дніпропетровське швейне об’єднання, Львівське взуттєве підприємство "Прогрес" та інші.

В період з 1970 по 1972 рік завідуючий кафедрою - к.т.н., доцент Серветник Василь Михайлович. Цей період характеризується подальшим розвитком всіх напрямків діяльності кафедри зміцнюється кадровий склад кафедри. В цей час на кафедру приходять: к.т.н., доцент Попков Борис Петрович, к.т.н., доцент Кононюк Володимир Олександрович (працював доцентом кафедри машин та апаратів до 1998 року), к.т.н., доцент Сунцов Віктор Олександрович, к.т.н, доцент Борейко Микола Дмитрович, к.т.н, доцент Алексієнко Анатолій Іванович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), к.т.н., доцент Скрипник Борис Олексійович, асистент Першина Лариса Іванівна (сьогодні завідувач лабораторією стандартизації та метрології ХНУ).

В навчальний процес впроваджуються навчально-методичні та наукові розробки викладачів кафедри:
- Кононюк В.О. - нові методи розрахунків в курсовому та дипломному проектуванні;
- Попков Б.П – курс «Термодинамічні процеси обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки»;
- Сунцов В.О. - курс «Розрахунок та конструювання типових механізмів»;
- Борейко М.Д. – на базі розробок конструкторів галузевих лабораторій Мінського і донецького заводів холодильного обладнання створено методичне забезпечення дисципліни «Обладнання складної побутової техніки».

За сприяння Мінпобут УРСР кафедрою укладено госпдоговір з інститутом УкрНІКТІПобут (м. Київ) на дослідження і розробку для заводів "Ремпобуттехніка" діагностичного обладнання (переносного і стаціонарного) розрядки і зарядки холодильних агрегатів. У вирішенні поставленої задачі приймали активну участь с.н.с. Зільберман Дмитро Морцевич і студент Воронін Г.Ф. (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів). До наукової роботи активно залучаються студенти, серед них: Фетіщенко В.Ф., Воронін Г.Ф., Шевчук Н. та інші. Розширюються бази виробничої практики. На кафедру надходять заявки з технікумів, профтехучилищ, заводів, фабрик про направлення до них випускників.

В період з 1974 р. по 1980 р. кафедрою завідує к.т.н., доцент Скрипник Борис Олексійович. Період характеризується ростом кадрового потенціалу, наукової, навчально-методичної роботи кафедри.

На кафедру приходять молоді спеціалісти: випускник кафедри Воронін Геннадій Федорович та випускник КТІЛП Скиба Микола Єгорович (сьогодні д.т.н., професор, ректор ХНУ, завідувач кафедри машин та апаратів).

Серед найголовніших досягнень кафедри в цей період можна відзначити: створення стенду для ремонту компресійних холодильників під керівництвом доц. Борейка М.Д., який отримав диплом ВДНГ СРСР. В 1976 році студентом Фетіщенко В.Ф. під керівництвом викладача Сунцова В.А. отримано перше авторське свідоцтво на винахід № 549537 "Пральна машина".

З січня 1980 по червень 1990 року кафедрою завідує к.т.н., доцент Іщук Володимир Іванович. В цей період викладачами стали випускники кафедри:, Коротич Ольга Олександрівна (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), Тимощук Олександр Григорович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), Місяць Володимир Петрович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри електромеханічних систем КТУТД), Марченко Віталій Леонідович (сьогодні д.т.н., професор кафедри ХНУ), Нікітін Олександр Олександрович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри БЖД ХНУ). Для роботи на кафедрі були запрошені викладачі: к.т.н., доцент Терещенко Олександр Пилипович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри опору матеріалів), к.т.н., доцент Черменський Герман Петрович, асистент Кармаліта Анатолій Костянтинович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), асистенти Неліп Катерина Олександрівна та Шахбазян Ашот Манукович, завідувач лабораторіями Ахтямов Радик Рахімович, учбові майстри Курбатов Дмитро Іванович, Сигуров Федір Пилипович, Дусін Володимир Георгієвич, Храмцов Володимир Максимович та лаборанти Муляр Світлана Михайлівна, Тростинський Михайло Олександрович. За цей період підготували та успішно захистили кандидатські дисертації: Скиба М.Є., Кармаліта А.К., Капустенський П.Г., Коротич О.О., Драпак Г.М.

Значно поліпшується матеріально-технічна база кафедри за рахунок розширення лабораторних приміщень та надання підприємствами сучасного обладнання відповідного профілю. В цей час на кафедрі з`явились персональні ЕОМ, які використовуються в навчальному процесі. Значно розширюється тематика НДР на госпрозрахунковій основі, що дозволило кафедрі займати у вузі одне з перших місць з наукової роботи. Під керівництвом доцента Черменського Г.П. розширюється коло студентів, залучених до науково-дослідної роботи, особливо в сфері винахідництва. За кількістю поданих заявок та отриманих свідоцтв на винаходи студентів під керівництвом викладачів кафедра також займає одне з перших місць у ВУЗі.

В цей період на кафедрі розпочинають навчання студенти з країн Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Окремі з них після успішного закінчення нашого навчального закладу стали аспірантами та захистили дисертації.

Викладачі кафедри по Міжнародній освітній програмі працювали викладачами в вищих навчальних закладах Афганістану – к.т.н, доцент Іщук В.І. та Алжиру – Скрипник Б.О., Алексієнко А.І., Терещенко О.П.

З 1990 р. по 1991 р. кафедру очолює к.т.н., доцент Параска Георгій Борисович, який проводить роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази кафедри. Пріоритетними напрямками роботи є науково-дослідна робота викладачів та студентів кафедри в галузі складної побутової техніки та обладнання легкої промисловості. Зростає якість практичної підготовки студентів за рахунок зростання кількості баз практики на сучасних промислових підприємствах.

В цей період на кафедрі створюється комп’ютерний клас. Використання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення дозволило підняти на вищий рівень виконання курсових та дипломних проектів та розширило можливості навчального процесу.

В 1992 році на посаду завідувача кафедри було призначено заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Піскорського Георгія Августиновича, який ще задовго до цього призначення багато й плідно співпрацював з кафедрою. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації: Капустенський П.Г., Скиба М.Є., Кармаліта А.К., Драпак Г.М. За період його керівництва, викладачами кафедри опубліковано значну кількість наукових статей, методичних вказівок та авторських свідоцтв.

У 1992 році на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю "Машини легкої промисловості".

З 1993 р. по 2003 р. кафедрою завідує к.т.н, доцент Драпак Георгій Мефодійович. Під його керівництвом кафедрою започатковано проведення Міжнародних науково-технічних конференцій.

На кафедрі починають працювати викладачами її випускники: Михайловський Юрій Броніславович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), Романець Тарас Петрович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), Смутко Світлана Валеріївна (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), Поліщук Олег Степанович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів, заступник завідувача кафедри), Горященко Сергій Леонідович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів). Майже повністю оновлюється склад навчально-допоміжного персоналу. Розпочинають свою трудову діяльність завідувач лабораторіями Гурський Олег Олександрович та старшими лаборантами: Богданов Григорій Євстафієвич, Макарський В’ячеслав Володимирович, Вишквар Ігор Михайлович, Лісевич Світлана Петрівна.

За цей період доцент кафедри Параска Г.Б. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук, а викладачі Воронін Г.Ф., Михайловський Ю.Б., Горященко С.Л., Поліщук О.С., Смутко С.В., Тимощук О.Г. захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Нове тисячоліття кафедра почала з відкриття нової спеціальності “Електропобутова техніка”.

В 2001 р. професора кафедри Скибу М. Є. призначено на посаду ректора Технологічного університету Поділля. Викладачам кафедри Капустенському П.Г. та Іщуку В.І. присвоєно почесне звання “Заслужений викладач університету”. В цьому ж році вперше здійснено випуск фахівців за спеціальністю "Механік-менеджер". Випускники отримали два дипломи: інженера-механіка та менеджера. Викладачами всієї кафедри розробляються принципово нові курси за напрямком "Електромеханіка", для забезпечення матеріально-технічної бази відкритої спеціальності створюються нові лабораторії.

Налагоджується тісна співпраця щодо підготовки фахівців з Калинівським технологічним технікумом та Львівським технікумом легкої промисловості, розпочинає працювати Науково-виробничий центр "Шанс", укладаються угоди про співпрацю з виробничими підприємствами Подільського регіону, договори про співдружність з кафедрою "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" Херсонського державного технічного університету та кафедрою "Машин легкої промисловості" Київського Національного університет технологій та дизайну.

У 2002 році було укладено договір про творчу співдружність між Краківською політехнікою ім. Т.Костюшко (м. Краків, Польща) та Хмельницьким національним університетом про підготовку фахівців за напрямком інженерна механіка та проведення спільних наукових досліджень.

В 2003 році завідувачем кафедри був обраний професор Скиба Микола Єгорович. Кафедра значно наростила свій кадровий потенціал, матеріально-технічну базу та методичне забезпечення навчального процесу.

В період з 2001 по 2004 рік склад кафедри поповнюється новими співробітниками: д.т.н., професор Назаров Володимир Васильович, асистент Залізецький Анатолій Михайлович (сьогодні старший викладач кафедри машин та апаратів), асистент Нагорний Павло Дем’янович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), асистент Онофрійчук Володимир Іванович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), асистент Мельник Василь Іванович, старший лаборант Міхліч Богдан Борисович. Захистили дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук Скиба М.Є., а на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук випускники кафедри: Синюк О.М. (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), Романець Т.П., Манзюк Е.А. (сьогодні к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій)

Для покращення лабораторної бази спеціальностей "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" та "Електропобутова техніка" відкривається два філіали кафедри: ВПУ №11, м. Хмельницький; ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”. Поліпшується забезпечення навчального процесу за рахунок розширення парку сучасних ЕОМ, нового швейного обладнання, електропобутової техніки. Кафедрою проводиться робота по впровадженню в навчальний процес кредитно-модульної системи.

В 2004 році спеціальність "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" акредитована за кваліфікаційним рівнем «магістр”. У 2005 році спеціальність "Електропобутова техніка" пройшла акредитацію за кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", а в 2006 відкрито ліцензію на підготовку фахівців за кваліфікаційним рівнем "магістр".

В період з 2004 по 2007 рік на кафедрі починають працювати: асистент Прибега Дмитро Володимирович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів), асистент Неймак Віталій Станіславович (сьогодні старший викладач кафедри машин та апаратів), асистент Золотенко Елла Олександрівна, асистент Головко Галина Степанівна, старший лаборант Василенко Віктор Іванович, старший лаборант Білик Юрій Мирославович (сьогодні к.т.н., старший викладач кафедри машин та апаратів), старший лаборант Скиба Олексій Миколайович. В 2006 році Прибега Д.В. захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

У 2007 році відкрито Україно-Польський центр. Метою центра є сприяння ефективній співпраці між факультетом Краківської політехніки ім. Т. Костюшко та інститутом механіки та інформатики ХНУ, а також створення належних умов для впровадження положень Болонської декларації.

В даний час на кафедрі працюють 26 викладачів, серед яких: 6 професорів, 14 доцентів, 6 старших викладачів, 2 асистента, 7 працівників допоміжного персоналу. Відділення кафедри "Машин та апаратів" створено в 1968 році і весь цей період вона готує висококваліфікованих спеціалістів як для Подільського регіону, так і для України в цілому.

За весь період існування спеціальності кафедри закінчили більше двох тисяч студентів денної та заочної форм навчання, які згодом стали керівниками промислових підприємств України, ближнього та далекого зарубіжжя, головними інженерами, майстрами, держслужбовцями і просто гідними громадянами своєї Батьківщини. Випускники, що захистили докторські і кандидатські дисертації, стали професорами, доцентами; працюють на викладацькій ниві, у науково-дослідних лабораторіях, на керівних посадах в різних підрозділах як нашого славного Національного університету, так і в інших вищих навчальних закладах країн СНД.

Очолює кафедру ректор університету, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, Міжнародної академії інформатики, Української академії економічної кібернетики Скиба Микола Єгорович.

Кафедра "Машини та апаратів" готує фахівців за трьома спеціальностями:
- "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування", спеціалізація "Мехатронні системи побутової техніки та обладнання легкої промисловості" (денна і заочна форма навчання);
- "Електропобутова техніка" (денна і заочна форма навчання).
- "Енергетичний менеджмент" (денна форма навчання).

На протязі ряду років успішно розвивається співпраця кафедри з ведучими підприємствами Подільського регіону в області підготовки спеціалістів за даними спеціальностями. Це дозволяє поєднувати традиційно сильну інженерну підготовку з постановкою спеціальних дисциплін на сучасному обладнанні передових фірм "Brother", "Juki", "Fait", "Bosh", "LG", "Samsung", "Ardo", "Nord" та інших. На багатьох підприємствах відкрито філіали кафедри.

Викладачі кафедри приділяють особливу увагу загально-технічній та спеціальній підготовці студентів. Під час навчання студенти вивчають повний курс фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, які формують у них необхідний рівень інженерних знань.

Особливими рисами організації навчального процесу на кафедрі є:
- фундаментальність університетської освіти, коли приоритетними є знання, які допомагають адаптуватися до економічних і технологічних умов, що швидко змінюються;
- єдність теорії і практики, що служить твердою основою майбутньої професійної діяльності;
- новітнє обладнання, сучасна комп’ютерна база.

На кафедрі проводиться велика робота з комп’ютеризації навчального процесу. Навчальні плани спеціальностей розробляються з урахуванням безперервної комп’ютерної підготовки на весь період навчання. Під час аудиторних занять широко використовуються сучасні мультимедійні технології та обладнання, комп’ютерна техніка, навчальні прилади, стенди, модулі, навчальні кінофільми.

На кафедрі ведеться і впроваджується система безперервної науково-дослідної роботи студентів і магістрантів, викладачів. Фахівці кафедри створили ефективні наукові школи, результатом діяльності яких є активна студентська науково-дослідна робота. Починаючи з молодших курсів, студенти закріплюються за науковим керівником зі складу доцентів та професорів кафедри та проводять наукові дослідження по відповідній тематиці. Це дозволяє їм виконувати курсові та дипломні проекти з елементами наукових досліджень: щорічно приймати активну участь в міжнародних, республіканських, регіональних і вузівських науково-технічних конференціях; конкурсах на кращу студентську науково-дослідну роботу. За їх результатами студенти неодноразово нагороджувалися дипломами і грамотами.

За результатами науково-дослідної роботи викладачів і студентів кафедра машин та апаратів займає одне із чільних місць серед випускаючих кафедр університету. Тематика дипломних проектів, що формується за цільовими замовленнями підприємств галузі, є результатом науково-дослідної роботи студентів і відображає рішення конкретних інженерних задач на творчій основі. Це свідчить про те, що ми прагнемо готувати не просто технічних працівників - виконавців, що розуміються на сучасному обладнанні, але і спеціалістів, які могли б розробляти нове та удосконалювати існуюче обладнання.

Викладацький склад кафедри - це висококваліфіковані фахівці, серед яких багато випускників кафедри. Кафедра має славну історію, наповнену великими здобутками і завжди буде відігравати авангардну роль в підготовці інженерних кадрів для нашого регіону та України в цілому.