Галузь знань: 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯСпеціальність: 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Спеціалізації:
-«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»,
-«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»,
-«ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА»,
-«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД»,


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Кваліфікації:
– технічний фахівець-електрик
– технічний фахівець-електромеханік

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Кваліфікації:
– науковий співробітник (електромеханіка)
– інженер-електромеханік

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
- бакалавр термін навчання 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;
- бакалавр 2 роки на базі ОКР «молодший спеціаліст»;
- магістр 1.5 року навчання на базі ОКР «бакалавр».
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання: повний, скорочений.

Умови вступу: наявність сертифікатів з незалежного оцінювання з предметів:
-українська мова та література (обов’язковий);
-математика (обов’язковий);
-історія України або фізика (на вибір).

Техніка (від грец. techne – мистецтво, ремесло, майстерність), сукупність засобів людської діяльності, що створюються для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства. Напрям електромеханіка відноситься до області техніки, що включає сукупність засобів, способів і методів людської діяльності, створених для керування режимами роботи і регулювання параметрів зворотного перетворення різних видів електричної і механічної енергії. Спеціальності, які відносяться до напряму підготовки “Електромеханіка” мають статус постійно необхідних, таких, без яких не обходиться ні одна галузь виробництва. Скільки людство буде використовувати електроенергію, стільки будуть необхідні фахівці цих професій. Однією із спеціальностей даного напрямку підготовки є електропобутова техніка.

Сьогодні складно уявити собі побут людини без її використання. Побутова техніка пройшла етап становлення від простого механічного пристосування до складної інтелектуальної системи. Як показують дослідження різних маркетингових фірм український ринок побутової техніки динамічно розвивається і має значний потенціал розвитку в подальшому. Тому завжди будуть затребувані на ринку праці спеціалісті з даної спеціальності.

Навчальний план спеціальності побудований таким чином, що студенти отримують фундаментальну підготовку: за сучасними комп’ютерними технологіями: інформатика; сучасні мови програмування; пакети прикладних програм; системи автоматизованого проектування; основи комп’ютерних технологій; прикладна інформатика; моделювання електромеханічних систем. за спеціальним дисциплінам: теоретичні основи електротехніки; електроніка та мікросхемотехніка; мікропроцесорні пристрої; електричні апарати; електричні машини; спеціальні електричні машини; електро-побутова техніка; теорія електроприводу; теорія автоматичного керування; ремонт, експлуатація та діагностика електропобутової техніки; проектування вузлів електропобутової техніки; енергозабезпечення промислових підприємств; менеджмент енергозабезпечення тощо. Студенти під час навчання мають змогу отримати міжнародний сертифікат SolidWorks.

Під час навчання кращі студенти приймають участь у: всеукраїнських олімпіадах з мехатроніки та робототехніки; у конкурсі студентських робіт з технологій проектування та розробки засобів вимірювальної техніки корпорації “National Instruments”; всеукраїнських конкурсах студентських робіт; студентських наукових конференціях. Підготовку спеціалістів кафедра проводить в спеціалізованих лабораторіях: комп’ютерних та інформаційних технологій; механічної технології та обладнання підприємств; електропобутової техніки, автоматизації виробничих процесів; електричних машин та електроприводу; монтажу, експлуатації та ремонту технологічного обладнання; на базах практики, організованих на підприємствах, мехатронних систем. Лабораторні та практичні заняття із професійно орієнтованих дисциплін проводяться з використанням сучасного обладнання передових фірм “Bosch”, “Philips”, “Rowenta”, “Ardo”, Samsung”, “LG”, “FESTO”, “National Instruments”, Mitsubishi Electric, Open System тощо.

Сфера діяльності майбутніх спеціалістів:
- підприємства з проектування, виробництва, експлуатації, сервісу та збуту електромеханічного обладнання різних типів (від побутової та офісної техніки до силових трансформаторів);
- підприємства з проектування, виготовлення та реалізації мехатронних систем та інтелектуальних пристроїв;
- дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу та сервісного обслуговування електропобутової техніки;
- розподільчі енергокомпанії та служба енергонагляду;
- малі та середні підприємства сфери послуг;
- науково-дослідні лабораторії вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.

Україна імпортує понад 50 % паливно-енергетичних ресурсів, ще гострішою проблема енергодефіциту є на Хмельниччині, тому вкрай важливо вирішити проблему енергонезалежності та раціонального енерговикористання в найкоротші строки. Реалізація енергетичної стратегії держави неможлива без кваліфікованих фахівців у сфері енергетичного менеджменту на всіх стадіях виробництва, розподілу та споживання енергії. Такі фахівці повинні мати фундаментальну інженерно-економічну, науково-практичну підготовку, глибокі знання основ тепло-, електроенергетики, вміти приймати оптимальні управлінські рішення з ефективного енерговикористання, застосовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю і аналізу енерговикористання виробничих систем; здійснювати консалтингові послуги по розробці і застосуванню програм енергозбереження і запуску системи енергетичного менеджменту; вміти проводити інспекторську перевірку, експертизу і енергетичний аудит виробничих систем з питань енергетичної ефективності, комплексного вивчення енергетичного ринку, оцінки і формування енергетичної політики; володіти основами ринкової економіки і економічної стратегії, економічним мисленням, здібністю до ділового спілкування, підприємництву і комерційної діяльності; мати навички виховної і організаційної роботи. Народившись у розвинутих країнах Заходу в 70-х роках ХХ-го сторіччя, як відповідь на енергетичну кризу, енергетичний менеджмент являє собою синтез економічних і технічних знань та досвіду.

За останні роки на підприємствах Хмельницької області ведеться активна заміна старого механізму управління енергетикою на ринку відносини енергопостачальних організацій з їх споживачами. За умов державного регулювання цих стосунків, у цьому напрямку впроваджуються сучасні енергозаощаджуючі технології. Проте в Хмельницькій області відсутня підготовка фахівців з ефективного використанню паливно-енергетичних ресурсів. Проведене опитування показує, що на сьогодні існує значна потреба у висококваліфікованих фахівцях з енергоменеджменту на підприємствах, в установах та організаціях Подільського регіону.

Студенти отримають фундаментальну підготовку:
-за сучасними комп'ютерними технологіями: обчислювальна техніка та мови програмування, пакети прикладних програм, комп'ютерні технології в енергетиці;
-за спеціальними технічними дисциплінами: теоретичні основи електротехніки; основи релейного захисту та автоматизації енергосистем, електричні машини, електричні системи та мережі, електрична частина станцій та підстанцій, нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, мікропроцесорні пристрої і системи керування, електро-, тепло-, водо- та газопостачання, енергозбереження, автоматизовані системи обліку та керування енергопостачанням, мехатронні системи в енергетичних комплексах тощо.
-за спеціальними економічними дисциплінами: енергетичний менеджмент, маркетинг та ціноутворення на ринках енергії, енергетичний аудит, економіка та менеджмент енерговикористання, методи енергетичного аналізу в системах енергопостачання тощо.

Посади, які можуть займати випускники:
- керівні посади у міністерствах і державних адміністраціях, на підприємствах та організаціях різного профілю та форм власності;
- посади головного енергетика, інженера-енергоменеджера, інженера-енергоаудитора, державного інспектора з енергетичного нагляду, начальника служби енергоменеджменту підприємства;
- посади в науково-дослідницьких лабораторіях і центрах, що займаються питаннями енергозбереження і керування енерговикористанням;
- викладача спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах, наукового працівника.

Після другого курсу студенти мають змогу навчатись на військовій кафедрі. Під час навчання, починаючи з четвертого курсу, студенти можуть навчатись на іншому напрямку підготовки та отримати другу вищу освіту. Студенти також можуть додатково отримати європейську кваліфікацію внутрішнього аудитора системи управління якістю відповідно міжнародних стандартів ISO 9000, підтверджену європейським сертифікатом.

Переглянути детальний ПАСПОРТ ПРОФЕСІЇ

Скачати ПАСПОРТ ПРОФЕСІЇ