Загальна інформація абітурієнтам

1. Період подачі документів та правила прийому знаходяться на - сайті приймальної комісії

2. Студентам першого курсу денної форми навчання, які потребують поселення в гуртожиток, надаються місця у гутрожитку (пункт 1.4 правил прийому).

3. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки:

Галузь знань 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Спеціалізація:
-«МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА В ГАЛУЗІ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (термін навчання - 4 роки)
Кваліфікація – технічний фахівець-механік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (термін навчання - 1.5 роки)
Кваліфікації: науковий співробітник (машинобудування); інженер.

Галузь знань 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Спеціалізації:
-«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»,
-«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»,
-«ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА»,
-«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД»


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (термін навчання - 4 роки)
Кваліфікації: технічний фахівець-електрик; технічний фахівець-електромеханік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (термін навчання - 1.5 роки)
Кваліфікації: науковий співробітник (електромеханіка); інженер-електромеханік.

4. Форми навчання:

Денна форма навчання є основною формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації з відривом від виробництва. Організація навчального процесу на денній (стаціонарній) формі навчання здійснюється вищим навчальним закладом згідно з державними стандартами освіти.

Заочна є формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від виробництва. Організація навчального процесу на заочній (дистанційній) формі навчання здійснюється вищим навчальним закладом згідно з державними стандартами освіти з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням. На денну, заочну (дистанційну) форми навчання конкурсний відбір проводиться за сумою балів, яка складається із результату фахового вступного випробування та середнього балу оцінок із додатка до диплому молодшого спеціаліста.

Скорочена – особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки для навчання за скороченими термінами підготовки за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб, приймаються на перший (за скороченою програмою) або на старші курси.

Правила прийому до Хмельницького національного університету в 2016 році. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб для здобуття освітньо-кваліфікацінного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю. переглянути

Правил прийому до Хмельницького національного університету в 2016 році. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації. переглянути